کتاب «رده بندی سنی بازی های رایانه ای ESRA»

با توجه به رونمایی سه کتاب در حوزه بازی های رایانه ای که به نوبه ی خود بی سابقه است قصد داریم کتاب «رده بندی سنی بازی های رایانه ای ESRA» را بیش تر به شما معرفی کنیم.

این کتاب در واقع خلاصه ای از تمام تحقیقاتی است که برای اجرایی شدن اسرا انجام گرفته است. البته با توجه به صحبت های آقای مجد، قرار است کتاب های بیش تر در این زمینه منتشر شود.

مشخصات این کتاب عبارت اند از:


مولف: بنیاد ملی بازی های رایانه ای

ناشر: بنیاد ملی بازی های رایانه ای

نوبت و تاریخ چاپ: اول - 1389

تیراژ: 1500 نسخه

ویراستار: سیمین پناهی فرد

آماده سازی: صفحه سفید

چاپ: غزال

بها: 4000 توماناین کتاب در هفت فصل تنظیم شده است. که در ادامه این فصل ها و مطالب مربوط به هر فصل را به صورت مختصر معرفی می کنیم.فصل اول: بازی رایانه ای چیست؟

این فصل ابتدا بازی رایانه ای را تعریف کرده و سپس سبک های مختلف بازی ها را به صورت مختصر توضیح می دهد.فصل دوم: انتقال موثر مفاهیم درون بازی

مفهوم رسانه و درک مخاطب، دریافت واقعیت، بازی و انتقال موثر مفاهیم هدفمند و کارکردهای مثبت بازی های رایانه ای از مباحث این فصل هستند.فصل سوم: سن

در این فصل رابطه ی سن و دیگر مفاهیمی هم چون زمان، مکان، جنسیت و طبقه اقتصادی توضیح داده شده است.فصل چهارم: روند تحقیق و چهارچوب نظری تدوین ESRA

این فصل به یکی از مهم ترین عوامل در یک نظام رده بندی یعنی تحقیق و بررسی می پردازد.

بخش هایی هم چون نگاهی اجمالی به روش تحقیق، کارکردهای بازی، تعریف فراغت، دوره های اصلی تحول و غیره زیر مجموعه های این فصل هستند.فصل پنجم: پیشینه رده بندی سنی

در این فصل به تاریخچه ای از رده بندی های مختلف در جهان و ایران پرداخته می شود.فصل ششم: ESRA

این فصل در واقع اصلی ترین و جدی ترین بخش کتاب به حساب می آید. در این فصل انواع گروه های سنی و معیار های رده بندی سنی اسرا هم چون تبعیض، ترس، خشونت، قمار و شرط بندی، گفتار نامناسب و غیره توضیح داده می شوند.فصل هفتم: نتیجه گیری و آینده پیش روی سازمان ESRA