ترجمه و چاپ این استاندارد های بین المللی در قطع جیبی با هدف بکارگیری ساده و روزمره استاندارد و مقاصد آموزشی صورت می پذیرد و این ترجمه به هیچ وجه جایگزینی برای استاندارد های انتشار یافته از سوی مراجع رسمی ملی یا بین المللی نمی باشد.


از آنجاییکه سیستم های مدیریت کیفیت ویرایش سال 2015 با واژگان جدیدی همراه است لذا در ترجمه لغات مدیریتی از سوابق ترجمه ای متون علمی مدیریتی استفاده شده است برای مثال واژه “context“ به معنای بستر و “organizational context“ به بستر سازمانی برگردانده شده است.


برای کلماتی همچون “maintain“ با ترجمه نگهداری و حفظ و “retain“ با ترجمه نگهداری و حفظ ، تماماَ از یک تعریف مشابه برخوردار بوده اگر چه “maintain“ در این استاندارد به معنای نگهداری اطلاعات مدون مستند شده و “retain“ به معنای نگهداری سوابق می باشد.


جهت تسهیل در فراگیری هر جا که کلمه “نگهداری یا حفظ ” در متن ترجمه استاندارد قید گردیده ، در کنار آن maintain و یا retain قید شده تا خواننده با الزام استاندارد مبنی بر” تهیه اطلاعات مدون maintain” و یا “نگهداری اطلاعات مدون/سوابق retain” درک صحیحی از ترجمه داشته باشد.


امید است کلیه کاربران و کارشناسان معظم و مشاورین ، مدیران و ممیزین عزیز هر گونه نقص و کاستی در ترجمه را دلیلی بر تعهد مترجم بر وفاداری به متن اصلی استاندارد دانسته و هرگونه پیشنهاد را به واحد آکادمی آموزش ICSجهت رفع نقص در چاپ های بعدی اطلاع دهند.


مقدمه / کلیات


به کارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت تصمیم استراتژیک سازمان است که می تواند در بهبود عملکرد کلان به سازمان کمک نموده و مبنای خوبی را به عنوان پیش نیازهای توسعه پایدار، ارائه دهد.


مزایای بالقوه سازمان در اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت بر پایه این استاندارد ایزو بین المللی عبارتند از:


الف) توانایی در ارائه یکنواخت محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقررات را تامین می نمایند،


ب‌) تسهیل فرصت برای افزایش رضایت مشتری،


ت‌) درنظرگیری ریسک ها و فرصت های مرتبط با بستر سازمان و اهداف آن،


ث‌) توانایی در اثبات انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت.


این استاندارد بین المللی می تواند هم توسط طرف های درون سازمانی و هم برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.


از اهداف این استاندارد بین المللی، این نیست که نیاز برای موارد زیر را تصریح کند:


- یکنواختی [1] در ساختار سیستم های مدیریت کیفیت گوناگون،


- همترازی[2] مستندات ساختار بندهای این استاندارد بین المللی،


- به کارگیری واژه شناسی به خصوصِ این استاندارد بین المللی در درون سازمان،


الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در این استاندارد بین المللی، مکمل[3] الزامات محصولات و خدمات هستند.


این استاندارد بین المللی رویکرد فرآیندی را به کار می گیرد که چرخه طرح ریزی- اجرا- بررسی و اقدام (PDCA) و تفکرریسک بنیان را به با یکدیگر ترکیب می نماید[4].


رویکرد فرآیندی، یک سازمان را قادر می سازد تا فرآیندها و تعاملات خود را طرح ریزی نماید.


چرخه PDCA سازمانها را قادر می سازد تا اطمینان حاصل نمایند که فرآیندهای سازمان به اندازه کافی “تامین منابع” و “مدیریت” شده و فرصتهای بهبود تعیین و به مرحله عمل و اجرا در می آیند.


تفکر ریسک بنیان ، یک سازمان را قادر می سازد تا عواملی که می توانند باعث انحراف فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت سازمان از نتایج طرح ریزی شده ، شوند را تعیین و کنترل های پیشگیرانه ای را تعیین نماید تا اثرات منفی را به حداقل کاهش و از فرصت هایی که به وجود می آروند، بیشترین بهره را ببرد (بند الف ۴ را ببینید).


[1] Uniformity


[2] Alignment


[3] Complementary


[4] Incorporate