چه کسانی مشمول پرداخت مالیات نیستند؟


اداره شهرداری‎
وزارتخانه‎ها و ارگانهای دولتی
اداراتی که بودجه آن‎ها توسط دولت تامین‎ می‏‎شود
تبصره 1؛شرکت‎هایی که تمام یا قسمتی از هزینه‎های آن‎ها توسط اشخاص و موسسه‎های مذکور در بندهای فوق تامین‎ می‏‎شود، از پرداخت مالیات معاف‎ می‏‎باشند.


تبصره 2؛درآمدهایی که از فعالیت‎های اقتصادی همچون فعالیت‎های صنعتی، تجاری، معدنی، خدماتی و سایر فعالیت‎های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت حاصل‎ می‏‎شود، بر طبق ماده 105 این قانون در هر مورد بطور منفک مشمول مالیات خواهند شد. مسئولان اداره امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور موظف خواهند بود تا تکالیف مزبور را طبق مقررات این قانون به انجام برسانند و چنانچه غیر این صورت بگیرد، مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی خواهد بود.


چه کسانی مشمول پرداخت مالیات هستند؟


تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران به واسطه هر شخص حقوقی ایرانی بدست‎ می‏‎آید.
تمامی درآمدهایی که در ایران به واسطه هر شخص حقیقی ایرانی مقیم در خارج از ایران کسب‎ می‏‎شود.
تمامی درآمدهای هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که در داخل یا خارج از کشور کسب‎ می‏‎شود، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
کلیه مالکین اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی، طبق مقررات باب دوم، نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
تمامی درآمدهایی که در ایران به واسطه اشخاص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی کسب‎ می‌شود. همچنین کلیه درآمدهایی که با واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‎های فنی و یا واگذاری فیلم‎های سینمائی از ایران حاصل‎ می‏‎گردد.
http://sabtsherkat.ir/