تیم پارسایا در حال طراحی یک بازی بر مبنای gps با همکاری شرکت اجاره خودرو تشریفاتی
و
اجاره ماشین
سعادت رنت می باشد.
تیم پارسایا که مدت زیادی در زمینه
طراحی سایت
فعالیت داشته با تکمیل تیم خود در حال ساخت این بازی می باشد که بی شک انقلابی در زمینه ی بازی می باشد.

با تشکر از سکه