دستشویی های شرکت استیلا در سایز های مختلف 1 الی 5 چشمه در دو مدل به شرح ذیل تولید می گردند:
درمدل اتوماتیک چشم الکترونیکی در جلوی بدنه یا زیر علمک دستشویی تعبیه گردیده بطوری که وقتی کاربر در برابر آن قرار می گیرد شیر برقی با دریافت فرمان ، اجازه عبور آب از علمک را می
دهد . در مدل پدالی ، اهرمی در جلوی بدنه دستشویی نصب گردیده بطوری که با حرکت آن توسط ناحیه بالای زانوی کاربر آب از علمک جاری می گردد
استیلا:
02166974469-71
روشویی