نامین : namin
اسم پسر
ریشه:

فارسیمعنی:

نامی، مشهور