ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو میدزدند
ای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشم
با رنگ ابرو هات شرق شرق نزنی تو گوشم
اگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ بنمایی
خورشید که بخوا دبالا بیاد روشو میپوشم
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو میدز دند عشق منو میدز دند
ای قشنگتر از پریا تنها تو کو چه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو میدزدند عشق منو میدزدند
پنجه درو وقتی که وا می کنیم به هر طرف نگا نگا میکنیم
پنجه در و وقتی که وا می کنیم اینور و اونور و نگا میکنیم
از این کوچه تا اون کوچه میدونم که با نگات منو صدا میکنی که با نگات منو صدا میکنی
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو میدزدند عشق منو میدزدند
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل
دزدند عشق منو میدزدند عشق منو میدزدند
پنجه درو وقتی که وا میکنیم به هر طرف نگا نگا میکنیم
پنجه درو وقتی که وا میکنیم اینور و اونورو نگا میکنیم
از این کوچه تا اون کوچه میدونم که با نگات منو صدا میکنی که با نگات منو صدا میکنی
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند عشق منو میدزدند عشق منومیدزدند
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا

دانلود آهنگ شاد پریا شهرام شب پره آلبوم کرشمه