1. در افغانستان و عراق، برای کشتن هر مخالف دولت، 250,000 مرمی استفاده شده که از لحاظ وزن برابربه 3 تن است.
2. تعداد کلماتی که روزانه در تیوتر نوشته میشوند، برابر اند به ده ملیون صفحه یک کتاب.
3. صدام حسین و جورج دبلیو بوش همیشه بوت های خ...ود را که ساخت دست بودند از از عین مغازه که در ایتالیا است میخریدند.
4. وقتی تابلوی مونالیزا از موزیم «لوور »فرانسه دزدی شد، یکی از کسانی که بالایش مشکوک بودند، پابلو پیکاسو بود.
4. بعضی از الماس ها بیش از سه ملیون سال عمر دارند.
6. بزرگترین مروارید جهان 14 پاو وزن دارد.
7. بین سالهای 1748و1771 در فرانسه خوردن کچالو غیر قانونی بود.
8. در قرن 12، نیروی نظامی دنمارک متشکل از 7 نفر بود.
9. خاک مهتاب، بوی باروت را دارد.
10. فیدل کاستر محاسبه کرده که با نتراشیدن ریش خود، سالانه ده روز صرفه جویی میکند.
11. با پوشیدن دو هفته پتلون کاوبای، به تعداد یک هزار باکتریا در پیشروی و یکهزار و پنجصد تا دوهزار در عقب پتلون جا میگیرند.
12. پوهنتون «هارور» در امریکا، بزرگترین کلکسیون مورچه دنیا را دارد.
13. شهر نیویارک سالانه به اندازه یک انچ از اروپا فاصله میگیرد.
14. جیمز گارفیلد-بیست ومین رییس جمهور امریکا، میتوانست همزمان با یک دست به زبان یونانی و با دست دیگر خود به زبان لاتین بنویسد.
15. پنجا درصد از سربازان امریکایی در سال 2012 در اثر خودکشی ازبین رفته اند تا در جنگ.