لاشه یک سفره ماهی توسط صیادان از آب گرفته شده

این سفره ماهی به علت بلعیدن اشیایی که انسانها داخل آب انداختند جان خود را از دست داده است

از داخل شکم این سفره ماهی رادیو کتاب بطری آب و ... بیرون کشیده است