فـَرهان : farhanاسم پسر
ریشه:

فارسی
فراوانی:

1815
معنی:

1- (فره + ان (پسوند نسبت))، منسوب به فره، با شكوه و بزرگ

2- نام مکانی در نزدیکی همدان