فـَربُد : farbodاسم پسر
ریشه:

فارسی
فراوانی:

4931
معنی:

(فر = شكوه و جلال + بد/-bad/،/-bod/ (پسوند محافظ يا مسئول))،

1- نگهبان يا محافظِ شكوه و جلال؛

2- (به مجاز) داراي شكوه و جلال