عَذرا : azraاسم دخترریشه:

عربیفراوانی:

104857معنی:

1- دوشيزه، باكِره، آشكار؛

2- (اَعلام) :

1) لقب حضرت مريم مادر حضرت عيسي(ع)؛

2) لقب حضرت فاطمه(س)