اَمير یوسف : amir-yuso(e)f


اسم پسرریشه:

عربي ـ عبريفراوانی:

276معنی:

از نام‌هاي مركب، امير و يوسف