اِلـِنا : elena
اسم دخترریشه:

یونانیفراوانی:

3234معنی:

= هلن، هلنا