اِلـِنا : elena






اسم دختر



ریشه:

یونانی



فراوانی:

3234



معنی:

= هلن، هلنا