اُلگا : olgaاسم دخترریشه:

ترکیفراوانی:

107معنی:

(= الكا) (در قديم) سرزمين، ناحيه؛ (اَعلام) قدیسه الگا [حدود 890-969 میلادی]

اولین قدیسه‌ي روسی، همسر و نایب السلطنه‌ي امیر کِیف [945-957 میلادی]،

که مسیحی شد و مسیحیت را در روسیه رواج داد