اَرشين :arshinاسم دخترریشه:

فارسیفراوانی:

140معنی:

1- دوست‌ترين؛

2- (اَعلام) نام يكي از شاهدخت‌هاي هخامنشي است كه در زمان خود به درايت

و كارداني مشهور بوده است.

مرکب از ارش به معنای عاقل و زیرک + ین پسوندتفضیلی - به معنی عاقلترین، هوشمند ترین