آیسـا : ay sa



اسم دختر



ریشه:

تركي ـ فارسي



فراوانی:

2042



معنی:

(آي= ماه + سا (پسوند شباهت))،

1- مثل ماه، شبيه به ماه؛

2- (به مجاز) زيبا رو