آیسـا : ay saاسم دخترریشه:

تركي ـ فارسيفراوانی:

2042معنی:

(آي= ماه + سا (پسوند شباهت))،

1- مثل ماه، شبيه به ماه؛

2- (به مجاز) زيبا رو