آمين : aminاسم پسرریشه:

معرب از عبريفراوانی:

143
معنی:

1- (در حالت شبه جمله) برآور، بپذير، اجابت كن؛

2- از نامهاي خداوند جل شأنه. [معمولاً پس از دعا بر زبان مي‌آورند]؛

3- (در عبری) محکم، امین، حقیقی