آرمین : arminاسم پسرریشه:

فارسیفراوانی:

45985معنی:

1- مرد همیشه پیروز

2- (اَعلام) :

2-1) از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمين پسر كيقباد سردودمان كياني؛

2-2) نژاد آرمين