آرَش : arashاسم پسرریشه:

اوستاییفراوانی:

89578معنی:

1- درخشنده؛

2- (اَعلام) :

2-1) نام يكي از تيراندازان زمان منوچهر شاه كه ماجراي پرتاب تير او از داستانهاي حماسي است؛

2-2) نام پسر دوم كيقباد و برادر كيكاووس، مشهور به كي‌آرش؛

2-3) (در شاهنامه) جد اعلاي اشكانيان (= ارشك و اشك)