آرتان : artanاسم پسرریشه:

اوستاییفراوانی:

130معنی:

(اَعلام) نام برادر داريوش و پسر ويشتاسپ