آران : aran


اسم پسرریشه:

کردیفراوانی:

425معنی:

(اَعلام)

1) نام پادشاه آذربايجان در عهد باستان؛

2) نام سرزميني در شمال غربي ايران و مغرب درياي خزر (كشور آذربايجان)؛

3) نام شهري است كه قباد آن را بنا كرده است؛

4) نام شهري در كاشان

5) دارای طبیعت گرم