طَنین : tanin

اسم دخترریشه:

عربیفراوانی:

938معنی:

1- انعكاس صوت، پژواك؛

2- حالتي از صدا كه داراي تأثير و نفوذ باشد؛

3- خوش آهنگي