شینا : shina


اسم دخترریشه:

فارسیفراوانی:

1317معنی:

1- شنا و آب ورزي، شيناب، شناوري،

2- سعي و كوشش و جِد و جَهد