در اوایل زمان ساختسازندگا نایده هایی همچون چین،ژاپن و حتی مصر را مورد بررسی قرار دادند اما درنهایت انقلاب استقلال باعث شد که آمریکا به عنوان مکان اطفاقات بازی انتخابشود.البته باید یادآورشویم که تهیه کننده ی AC3،فرانسیس پلن از احتمال بهوقوع پیوستن نسخه ی بعدی در مصر خبر داده که می تواند خبر بسیار خوبی برایطرفداران این سری باشد.البته من بیشتر طرفدار ژاپن بودمحالا که در مورد مکاناصلی بازی صحبت کردیم بهتر است به جزییات آن هم بپردازیم و ببینیم مسئولان استودیومونترال چه معجونی را برایمان تهیه کرده اند.سازندگان اعلام کرده اند که بازیدارای سه محیط مختلف است و با توجه به پروسه ساخت که تا زمان عرضه به سه سال میرسد بعید است که تغییری در این مکان ها به وجود آید.این سه محیط شامل بوستون ونیویورک و مکانی به نام منتقه ی مرزی است.بوستون مهم ترین شهر بازی است و بخش عمدهای از اتفاقات در این مکان به وقوع می پیوندد.بوستون در قرن هجدهم با توجهموقعیتش،اهمیت بسیاری برای هر دو جبهه انگلیس و آزادی خواهان داشته است و یوبیسافت طی انتخاب هوشمندانه این مکان را به عنوان بخش اصلی بازی معرفی کرده است

منبع