ر اساس اطلاعات منتشر شده، مضامین چهارم، پنجم و ششمی که برای بازی Call of Duty: Modern Warfare 3 در نظر گرفته شده بود، هم اکنون برای Xbox 360 عرضه شده اند. این مضامین نقشه های جدید به قسمت چندنفره و 2 مأموریت Spec Ops جدید به بازی اضافه می کنند. همچنین مضامین دیگری در تاریخ 20 مارچ برای این بازی عرضه می شوند که چند نقشه دیگر به قسمت چندنفره این بازی اضافه می کند.