روش بافت ژاكت يقه آرشال دخترانه

سايزهاي 0-3 ماهه ،3-6 ماهه،6-12 ماهه،1-2 ساله، 3-4 ساله،4-6 ساله
دور سينه 69cm ,64cm ,60cm, 54cm, 49cm ,44cm
(اندازه گيري شده)
دور سينه 66cm ,61cm 51cm ,56cm ,46cm ,41cm
(كه فيت ميشه)
كل طول 35cm , 29cm ,25cm ,21cm 45cm ,39cm ,
اندازه آستين 33cm ,29cm ,24cm ,20cm ,17cm ,15cm,
نكته:براي توضيح بافت عدد اول براي 0-3 ماهه وعدد دوم 3-6 ماه وبه همين ترتيب عدد آخر براي 4-6 ساله.

مقياس:(به قول هيون جون نمونه بافت)سايز نخ مورد استفاده بايد اندازه اي باشد كه با سايز ميل 4 با 22 دونه سر انداختن و28 رج بافتن ،يه مربع 10*10 بشه.اين مشخصات عموما روي مارك نخها بويژه خارجيا نوشته.كلا بايد بگم نخش متوسط رو به نازك بايد باشه.
پشت ژاكت:
با ميل شماره 4 و روش سرانداختن شستي (54،60،66،70،76) 48 تا دونه سر بندازيد.البته با توجه به بررسيهام هنوز دليل اين روش سرانداختن براي اين مدل رو پيدا نكردم.شايد بشه به همون روش معمول هم سرانداخت.اگه روش شستي رو خواستيد بهتون مي گم.
با بافت ساده(يه رج از زير،يه رج از رو) مي بافيد تاپشت ژاكت به اندازه (10،16،18،21،26) 7cm برسد.در اينحالت بايستي بافت با رج پشت كار تموم شه.
براي حلقه استين در هر دوطرف بافت در هر رج دونه كم ميكنيم.براي كلا (7،8،8،8،8) 5 رج ايكارو انچجام مي ديم. يعني اول دوتا دونه يكي مي كيم.همينجور مي بافيم تا انتهاي رج كه دوتا دونه موند اونا رو دوتا يكي مي كنيم.5 تا 8 رج بسته به سايزتون كه در بالا گفته شد اينكارو ادامه ميديم.تعداد دونه ها به (40،44،50،54،60) 38 تا ميرسه.
بافت رو همينطور بدون دونه كم كردن ادامه بديد تا حلقه آستين به اندازه (15،12،13،14،11) 10cm ادامه بدين در حاليكه رج أخر شما پشت بافت باشه.
حالا مي رسيم به سرشونه:
در ابتداي دو رج بعدي (5،5،7،7،8) 5 تا دونه كور مي كنيم.در ابتداي دو رج بعدي (5،5،7،7،9) 5 تا دونه كور مي كنيم.تعداد دونه ها به (20،22،22،26،26) 18تا ميرسه.
سپس بقيه دونه ها رو(20،22،22،26،26) 18 رو كور كنيد.


بافت جلوي ژاكت
جلوي چپ:

(16،17،16،17،19) 15تا دونه سر بندازيدبافت ساده رو به اين ترتيب شروع كنيد.
رج اول:همه از زير
رج دوم:يه دونه اضافه كنيد.بعد همه از رو
رج بعد:همه از زير تا دوتا دونه مونده به آخر.حالا يه دونه اضافه كنيد .دونه آخر رو هم از زير ببافيد.تعداد دونه ها (18،19،18،19،21) 17تا ميشه.
رج بعد:يه دونه اضافه كنيد.بعد همه از رو.تعداد دونه ها18(19،20،19،20،22) ميشه.
دوتا رج آخر رو (1،2،2،3،3) 1با تكرار كنيد.تعداد دونه ها (21،24،23،26،28) 20تا ميشه.در (6،4،12،10،8) 7رج (از رج بعد وهردو رج يكبار)در لبه جلو ابتداي بافت مثل قبل دونه اضافه كنيد.تعداد دونه ها (24,26,29,31,32) 24تا ميشه.
به جز سايز اول(0-3ماهه) اينكارو بكنيد: در رج بعد در لبه جلو در (9,13,13,13,21) رج(هر 4 رج يكبار) يه دونه اضافه كنيد.تعداد دونه ها(27،30،33،35،38) تا ميشه.
براي هر6سايز اينكارو كنيد:همينطور ساده ببافيد تا لبه جلو به (10،13،18،21،26) 7 سانت برسه ورج آخر با پشت كار تموم شه.
يقه و حلقه آستين:
دوتا يكي كنيد(براي حلقه آستين)تا دو تا دونه آخرمونده از زير ببافيد.دوباره دوتا يكي كنيد.تعداد دونه ها (25،28،31،33،36) 22تا ميشه.
رج بعد:همه رو از رو ببافيد تا دوتا دونه آخري.بعد از رو دوتا يكي كنيد.تعداد دونه ها (24،27،30،32،35) 21تا ميشه.
براي (5،6،6،6،6) 3 رج يه دونه از سمت حلقه آستين هر رج كم كنيد ودر همان حال يه دونه هم از سمت يقه هر دو رج يكبار كم كنيد.تعداد دونه ها16(16،18،21،23،26) تا ميشه.
1 (1،0،0،0،0) رج همينطور ساده ببافيد.
براي ,4,2,6,4)4) 4 رج فقط براي يقه در هر دورج يكبار يه دونه كم كنيد.تعداد دونه ها (14،16،20،20،24) 14تا ميشه. (13،17،21،21،25) 13رج ببافيد طوريكه سمت يقه از اين رج وبعد هر 4 رج يكبار يه دونه كم شه تعدا دونه ها (10،11،14،14،17) 10 تا ميشه.
همينطور ساده به بافتن ادامه بديد تا حلقه آستين به (11،12،13،14،15) 10سانت برسه.
بافت سرشونه:
رج بعد:(5،5،7،7،8) 5تا دونه كور كنيد.بعد دونه ها رو از زير ببافيد.تعداد دونه ها (5،6،7،7،9) 5 تا ميشه.
رج بعد:همه از رو
دونه هاي باقيمانده رو كور كنيد.

جلوي راست

(16،17،16،17،19) 15تا دونه سر بندازيدبافت ساده رو به اين ترتيب شروع كنيد.
رج اول:همه از زير
رج دومبعد همه از رو:تا دوتا مونده به آخر،در دونه بعدي يكي اضافه كنيد.دوباره يكي از رو(اين قسمت ليه جلو است)
رج بعد:در اولين دونه يه دونه اضافه منيد.تا آخر همه از زير.تعداد دونه ها (18،19،18،19،21) 17تا ميشه.
رج بعد: همه از رو:تا دوتا مونده به آخر،در دونه بعدي يكي اضافه كنيد.دوباره يكي از رو.تعداد دونه ها18(19،20،19،20،22) ميشه.
دوتا رج آخر رو (1،2،2،3،3) 1با تكرار كنيد.تعداد دونه ها (21،24،23،26،28) 20تا ميشه.در (6،4،12،10،8) 7رج (از رج بعد وهردو رج يكبار)در لبه جلو مثل قبل دونه اضافه كنيد.تعداد دونه ها (24،26،29،31،32) 24تا ميشه.
به جز سايز اول(0-3ماهه) اينكارو بكنيد: در رج بعد در لبه جلو در (9,13,13,13,21) رج(هر 4 رج يكبار) يه دونه اضافه كنيد.تعداد دونه ها(27،30،33،35،38) تا ميشه.
براي هر6سايز اينكارو كنيد:همينطور ساده ببافيد تا لبه جلو به (10،13،18،21،26) 7 سانت برسه ورج آخر با پشت كار تموم شه.
يقه و حلقه آستين:
دوتا يكي كنيد(براي يقه)تا دو تا دونه آخرمونده از زير ببافيد.دوباره دوتا يكي كنيد(براي حلقه آستين).تعداد دونه ها (25،28،31،33،36) 22تا ميشه.
رج بعد: از رو دوتا يكي كنيد بعد همه رو از رو ببافيد تا آخر.تعداد دونه ها (24،27،30،32،35) 21تا ميشه.
براي (5،6،6،6،6) 3 رج يه دونه از سمت يقه هر دو رج يكبار كم كنيد ودر همان حال يه دونه هم از سمت حلقه آستين هر رج كم كنيد.تعداد دونه ها16(16،18،21،23،26) تا ميشه.
1 (1،0،0،0،0) رج همينطور ساده ببافيد.
براي ,4,2,6,4)4) 4 رج فقط براي يقه در هر دورج يكبار يه دونه كم كنيد.تعداد دونه ها (14،16،20،20،24) 14تا ميشه.
(13،17،21،21،25) 13رج ببافيد طوريكه سمت يقه از اين رج وبعد هر 4 رج يكبار يه دونه كم شه
تعدا دونه ها (10،11،14،14،17) 10 تا ميشه.
همينطور ساده به بافتن ادامه بديد تا حلقه آستين به (11،12،13،14،15) 10سانت برسه وبافت با روي كار تموم شه.
بافت سرشونه:
رج بعد:(5،5،7،7،8) 5تا دونه كور كنيد.بعد دونه ها رو از رو ببافيد.تعداد دونه ها (5،6،7،7،9) 5 تا ميشه.
رج بعد:همه از زير
دونه هاي باقيمانده رو كور كنيد
بافت آستين
تعداد36,38,40,44,46)) 36 تا دونه سر بندازيد.در حاليكه ساده ميبافيد در دو طرف بافت يه دونه هر3,5,3,5,5)) 3 رج يكبار و بعد در رج 6,6,6,8,8)) 8 ام نيز يه دونه دو طرف اضافه كنيد.تاتعداد دونه ها به( (46,50,56,60,64 42 تا برسه.بدون هيچ تغييري آستين رو ببافيد تا13,16,20,25,29) ) 11 سانت برسه.
7,8,8,8,8) ) 5 رج ببافيد درحاليكه يه دونه از دو طرف كم كنيد.تعداد دونه ها به 32,34,40,44,48)) 32 تا ميرسه.
1,0,0,0,0)) 1 رج ديگه ببافيد.
5,5,6,6,7)) 5 تا دونه در ابتداي هر 4 رج بعدي كور كنيد.تعداد دونه هابه 12,14,16,20,20)) 12 تا ميشه.
باقيمانده دونه ها رو كور كنيد.

بافت يقه چپ
اول سرشونه ها رو بدوزيد.
بعد يه دونه سربندازيد .شروع به بافتن كنيد.يه دونه رو از زير سه تا كنيد.يعني اول يه دونه از زير ببافيد ولي دونه رو بيرون نياريد .بعد حلقه رو روي دونه بپيچيد كه بتونيد توي همون دونه يه بار ديگه از زير ببافيد و بعد هم همينطور.( به جز ژوته انداختن روشهاي ديگه اي براي اضافه كردن است كه اين يه روششه)
رج بعد:يه دونه از زير ببافيد. يه دونه توي دونه بعدي اضافه كنيد(نه اينكه ژوته بندازيد).دوباره يكي از زير.(تعداد دونه ها4 تا)
رج بعد:دوتا از زير،يه دونه توي دونه بعد اضافه كنيد،يه دونه از زير(تعداد دونه ها5 تا)
رج بعد:يه دونه توي دونه اول اضافه كنيد.چهار تا از زير(تعداد دونه ها6 تا)
رج يعد:تا دوتا دونه آخر از زير ببافيد،روي دونه بعد يه دونه اضافه كنيد،يه دونه از زير(تعداد دونه ها7 تا)
رج بعد:همه از زير
رج بعد:همه دونه ها رو تا دوتا دونه آخر از زير ببافيد. يه دونه توي دونه بعدي اضافه كنيد، يه دونه از زير(تعداد دونه ها8 تا)
رج بعد:همه از زيرادامه بدين به اين روش:
رج 1:همه از زير
رج 2: همه از زير
رج 3: همه دونه ها رو تا دوتا دونه آخر از زير ببافيد. يه دونه توي دونه بعدي اضافه كنيد، يه دونه از زير(تعداد دونه ها9 تا)
رج4-6: همه از زير
رج 7: همه دونه ها رو تا دوتا دونه آخر از زير ببافيد. يه دونه توي دونه بعدي اضافه كنيد، يه دونه از زير(تعداد دونه ها10 تا)
رج8: همه از زير
رج9: همه از زير تا دوتا دونهئآخر، يه دونه رو بدون اينكه ببافيد بگيريرولي نخ رو از پشت بياريد.بعد بدون اينكه دونه بعدي رو ببافيد بافت رو برگردونيد وبريد سراغ رج بعد
رج10:همه از زير
رج 3 تا رج 10 رو با توجه به سايز(1.2.2.3.3) 1 با تكرار كنيد ،سپس از رج 3 تا رج 6 رو يه بار ديگه ببافيد.تعداد دونه ها (13,15,15,17,17) 13 تا ميشه.
بافت رو به اين روش ادامه بدين:
((رج بعد: همه از زير تا دوتا دونه آخر، يه دونه رو بدون اينكه ببافيد بگيريد ولي نخ رو از پشت بياريد.بعد بدون اينكه دونه بعدي رو ببافيد بافت رو برگردونيد وبريد سراغ رج بعد
رج بعد :همه از زير
حالا 6 رج ساده ببافيد.))
حالا اين 8 رج آخر رو كه توي پرانتزه تكرار كنيد تا اندازه يقه با توجه به جلوي چپ از اونجائيكه براي يقه كم شده تا وسط پشت اندازه بشه. همه رو كور كنيد.

يقه راست
يه دونه سربندازيد .شروع به بافتن كنيد.يه دونه رو از زير سه تا كنيد.يعني اول يه دونه از زير ببافيد ولي دونه رو بيرون نياريد .بعد حلقه رو روي دونه بپيچيد كه بتونيد توي همون دونه يه بار ديگه از زير ببافيد و بعد هم همينطور.
رج بعد:يه دونه از زير ببافيد. يه دونه توي دونه بعدي اضافه كنيد(نه اينكه ژوته بندازيد).دوباره يكي از زير.(تعداد دونه ها4 تا)
رج بعد: يه دونه توي دونه بعد اضافه كنيد،سه تا از زير (تعداد دونه ها5 تا)
رج بعد: سه تا از زير ،يه دونه توي دونه اول اضافه كنيد.يه دونه از زير(تعداد دونه ها6 تا)
رج يعد: روي دونه بعد يه دونه اضافه كنيد،تا دونه آخر از زير ببافيد(تعداد دونه ها7 تا)
رج بعد:همه از زير
رج بعد يه دونه توي دونه بعدي اضافه كنيد،:همه دونه ها رو تا دونه آخر از زير ببافيد. (تعداد دونه ها8 تا)
رج بعد:همه از زيرادامه بدين به اين روش:
رج 1:همه از زير
رج 2: همه از زير
رج 3: يه دونه توي دونه بعدي اضافه كنيد، همه دونه ها رو تا دونه آخر از زير ببافيد. (تعداد دونه ها9 تا)
رج4-6: همه از زير
رج 7: يه دونه توي دونه بعدي اضافه كنيد، همه دونه ها رو تا دونه آخر از زير ببافيد (تعداد دونه ها10 تا)
رج8: همه از زير تا دوتا دونه آخر، يه دونه رو بدون اينكه ببافيد بگيريدولي نخ رو از پشت بياريد.بعد بدون اينكه دونه بعدي رو ببافيد بافت رو برگردونيد وبريد سراغ رج بعد
رج9: همه از زير
رج10:همه از زير
رج 3 تا رج 10 رو با توجه به سايز(1.2.2.3.3) 1 بار تكرار كنيد ،سپس از رج 3 تا رج 5 رو يه بار ديگه ببافيد.تعداد دونه ها (13,15,15,17,17) 13 تا ميشه.
بافت رو به اين روش ادامه بدين:
((رج بعد: همه از زير تا دوتا دونه آخر، يه دونه رو بدون اينكه ببافيد بگيريد ولي نخ رو از پشت بياريد.بعد بدون اينكه دونه بعدي رو ببافيد بافت رو برگردونيد وبريد سراغ رج بعد
رج بعد :همه از زير
حالا 6 رج ساده ببافيد.))
حالا اين 8 رج آخر رو كه توي پرانتزه تكرار كنيد تا اندازه يقه با توجه به جلوي چپ از اونجائيكه براي يقه كم شده تا وسط پشت اندازه بشه.همه رو كور كنيد.
بافت ريشه ها: عليرغم اينكه فكر مي كرديد اين ريشه ها قلاب بافيه ولي بايد بگم بافتنيه وطرز بافتش به اين روشه:
5تا دونه سربندازيد
رج1:همه رو از زير ببافيد.بعد 7 تا دونه به روش سر انداختن اضافه كنيد.
رج2:اين 7 تا دونه رو كور كنيد،بقيه دونه ها از زير
رج 3:يكي از زير، دوتايكي اززير، يه ژوته،دوتا از زير،دوباره 7 تا دونه سربندازيد.
رج4:مثل رج2
اين 4 رج رو انقدر ببافيد تا تمام جلوي ژاكت ،يقه ها و پشت يقه ها وهمچنين پايين پشت ژاكت رو بتونه پوشش بده.بعد كور كنيد
براي دو تا استينها هم اين روش رو پياده كنيد.
در اخر هم بخشهايي رو كه نياز هست به همديگه بدوزين.