گام اول:
مانند تمام آموزش های قبلی،با رسم خطوط و اشکال فرضی شروع می کنیم.
[img width=300 height=215]http://www.ninipaint.com/wp-content/uploads/2011/07/how-to-draw-a-farm-step-1-300x215.jpg[/img]
گام دوم :
با استفاده از خطوط ،طرح های ساده را رسم می کنیم.بدون در نظر گرفتن جزئیات.

[img width=300 height=215]http://www.ninipaint.com/wp-content/uploads/2011/07/how-to-draw-a-farm-step-2-300x215.jpg[/img]

[img width=300 height=215]http://www.ninipaint.com/wp-content/uploads/2011/07/how-to-draw-a-farm-step-3-300x215.jpg[/img]گام سوم:
شروع به رسم جزئیات می کنیم.
[img width=300 height=215]http://www.ninipaint.com/wp-content/uploads/2011/07/how-to-draw-a-farm-step-5-300x215.jpg[/img]
[img width=300 height=215]http://www.ninipaint.com/wp-content/uploads/2011/07/how-to-draw-a-farm-step-4-300x215.jpg[/img]


گام چهارم :
رنگ آمیزی کنید.
[img width=300 height=215]http://www.ninipaint.com/wp-content/uploads/2011/07/how-to-draw-a-farm-step-6-300x215.jpg[/img]

[img width=300 height=232]http://www.ninipaint.com/wp-content/uploads/2011/07/how-to-draw-a-farm-tutorial-drawing1-300x232.jpg[/img][/t][/t]