این موضوع انتقال داده شد به گفتگوي اعضا.

[iurl]http://www.3eke.ir/forum/index.php?topic=15529.0[/iurl]